Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden de eet en beweegcoach april 2017

1. Definities

In deze algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
• De eet en beweegcoach: Melanie van Setten en Rutger Hoekerd;
• Cliënt: natuurlijk persoon aan wie door de eet en beweegcoach advies wordt verleend;
• Opdrachtgever: rechtspersoon aan wie door de eet en beweegcoach advies verleend wordt;
• Voedings- en beweegadvies: advies met betrekking tot het eet- en beweegpatroon, zonder dat er per definitie sprake is van een medische indicatie.

2. Algemeen

De cliënt of opdrachtgever kan diensten van de eet en beweegcoach afnemen nadat er per e-mail, Skype en/of telefonisch contact is geweest tussen de cliënt of opdrachtgever en de eet en beweegcoach en overeengekomen is welke diensten er geleverd gaan worden door de eet en beweegcoach.

3. Overeenkomst

De eet en beweegcoach doet op basis van de door de cliënt ingevulde intake vragenlijst een aanbod tot begeleiding. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt dit aanbod aanvaardt per e-mail. De overeenkomst bevat: omschrijving van de begeleiding, werkwijze, tarieven en de AV.

4. Betaling

De cliënt ontvangt na totstandkoming van de overeenkomst na ieder consult een factuur, tenzij anders is overeengekomen. Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten. Indien de nota 30 dagen na de factuurdatum niet is voldaan, is de eet en beweegcoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid, wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, als ook de kosten verband houdende met de inning van de vordering, waaronder mede worden verstaan kosten door een incassobureau en rechtelijke kosten.

5. Privacy

Zonder toestemming van de cliënt zal de eet en beweegcoach aan niemand enige informatie over de cliënt verstrekken.

6. Aansprakelijkheid

De eet en beweegcoach levert naar beste kunnen en weten advies aan de cliënt. De eet en beweegcoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verbandhoudende met de opvolging door de cliënt van de door de eet en beweegcoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de eet en beweegcoach. De eet en beweegcoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

7. Informatie via www.eetenbeweegcoach.nl of social media

De informatie op www.eetenbeweegcoach.nl of de informatie verspreid via social media is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Echter kan de eet en beweegcoach niet garanderen dat deze te allen tijde volledig en juist is.

8. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de cliënt of rechtspersoon en de eet en beweegcoach. Hierop is het Nederlands recht van toepassing.