Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden de eet en beweegcoach Augustus 2020

1. Definities

In deze algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
• De eet en beweegcoach: Melanie van Setten en Rutger Hoekerd;
• Cliënt: natuurlijk persoon aan wie door de eet en beweegcoach advies wordt verleend;
• Opdrachtgever: rechtspersoon aan wie door de eet en beweegcoach advies verleend wordt;
• Voedings- en beweegadvies: advies met betrekking tot het eet- en beweegpatroon, zonder dat er per definitie sprake is van een medische indicatie.

2. Algemeen

De cliënt of opdrachtgever kan diensten van de eet en beweegcoach afnemen nadat er per e-mail, Skype en/of telefonisch contact is geweest tussen de cliënt of opdrachtgever en de eet en beweegcoach en overeengekomen is welke diensten er geleverd gaan worden door de eet en beweegcoach.

3. Overeenkomst

De eet en beweegcoach doet op basis van de door de cliënt ingevulde intake vragenlijst een aanbod tot begeleiding. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt dit aanbod aanvaardt per e-mail. De overeenkomst bevat: omschrijving van de begeleiding, werkwijze, tarieven en de AV.

4. Betaling

De cliënt ontvangt na totstandkoming van de overeenkomst na ieder consult een factuur, tenzij anders is overeengekomen. Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten. Indien de nota 30 dagen na de factuurdatum niet is voldaan, is de eet en beweegcoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid, wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, als ook de kosten verband houdende met de inning van de vordering, waaronder mede worden verstaan kosten door een incassobureau en rechtelijke kosten.

5. Privacy

De eet- en beweegcoach is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.eetenbeweegcoach.nl
+31640684911

Persoonsgegevens die wij verwerken
De eet- en beweegcoach verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De eet- en beweegcoach verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Gezondheid,

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De eet- en beweegcoach verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– De eet- en beweegcoach analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– De gegevens over uw gezondheid worden door u zelf ingevuld in de vragenlijst. Wij gebruiken deze gegevens om het voedings- en bewegingsadvies af te kunnen stemmen op uw situatie

Geautomatiseerde besluitvorming
De eet- en beweegcoach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De eet- en beweegcoach bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Alle persoonsgegevens die wij verzamelen (zie bovenstaande) bewaren wij nog 12 maanden na uw laatste consult tenzij u aangeeft dat u dit niet toestaat. Wij doen dit om ervoor te zorgen dat we u direct en beter kunnen helpen mocht u besluiten binnen 12 maanden opnieuw advies bij de eet- en beweegcoach te vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De eet- en beweegcoach verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De eet- en beweegcoach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De eet- en beweegcoach gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De eet- en beweegcoach gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics – wij hebben deze zodanig ingesteld dat deze in overeenstemming is met de cookiewet 2018.
Cookie: AddToAny Share Buttons – wij gebruiken deze WordPress plugin zodat u artikelen en pagina’s kunt delen op uw social mdia.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De eet- en beweegcoach en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eetenbeweegcoach.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De eet- en beweegcoach wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De eet- en beweegcoach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@eetenbeweegcoach.nl

6. Aansprakelijkheid

De eet en beweegcoach levert naar beste kunnen en weten advies aan de cliënt. De eet en beweegcoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verbandhoudende met de opvolging door de cliënt van de door de eet en beweegcoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de eet en beweegcoach. De eet en beweegcoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

7. Informatie via www.eetenbeweegcoach.nl of social media

De informatie op www.eetenbeweegcoach.nl of de informatie verspreid via social media is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Echter kan de eet en beweegcoach niet garanderen dat deze te allen tijde volledig en juist is.

8. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de cliënt of rechtspersoon en de eet en beweegcoach. Hierop is het Nederlands recht van toepassing.