Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach: D66

Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach: D66

In het kader van de reeks Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach hebben we vandaag naar het verkiezingsprogramma van D66 gekeken. De sociaal-liberale partij van lijsttrekker Alexander Pechtold staat voor democratische vernieuwingen in Nederland en Europa en wil een balans tussen economie en milieu. Wij hebben specifiek gekeken naar de punten in het verkiezingsprogramma over voeding, gezonde levensstijl, sport en bewegen en hiervan een overzicht gemaakt.

Eet- en beweegcoach point of view

Verkiezingsprogramma’s van politieke partijen zijn vaak vrij groot en zeker het verkiezingsprogramma van D66. Daarom hebben wij het verkiezingsprogramma doorgespit en de belangrijkste punten over voeding, gezonde levensstijl, sport en bewegen eruit gehaald en in een overzicht gezet. Vanuit de het oogpunt van de Eet- en beweegcoach zijn dat namelijk de belangrijkste punten. Toch is het soms lastig om keuzes te maken welke punten wel tot deze onderwerpen behoren en welke niet. Dit komt omdat je veel standpunten wel kan linken aan voeding, gezonde levensstijl, sport en bewegen maar er niet direct iets mee te maken hebben, denk bijvoorbeeld aan standpunten over de zorg. Wij zijn ervan overtuigd dat we een goede overweging hebben gemaakt over welke punten wel, en niet in het overzicht terugkomen. Wij denken dat dit overzicht je zeker kan helpen bij het maken van je keuze op 15 maart.
Mocht je het verkiezingsprogramma van D66 helemaal willen door lezen, dat kan en deze kan je hier vinden. Een overzicht van de standpunten over uiteenlopende standpunten vind je hier.

Voedsel en gezonde levensstijl

Dit zijn de punten in het verkiezingsprogramma van D66 over een gezonde levensstijl en voedsel:

D66 wil een goede voorlichting over alcohol- en drugsgebruik voor jongeren en hun ouders en docenten. D66 wil strenger toezien op de handhaving van de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol en drugs.

• Jongeren zijn zich vaak onvoldoende bewust van de schadelijke effecten van overmatig alcoholgebruik. D66 vindt het belangrijk dat hier in het onderwijs meer aandacht aan wordt besteed. De overheid heeft hier ook een taak in door in publiekscampagnes duidelijk te wijzen op de risico’s van onverantwoorde alcoholconsumptie

• Het rookverbod moet streng worden gehandhaafd. Om gebruik van tabak te ontmoedigen is D66 ook voorstander van de display ban, waarbij tabakswaren niet langer in het zicht verkocht mogen worden. Bij onvoldoende daling van het roken zijn het beperken van het aantal verkooppunten en het verhogen van accijnzen vervolgstappen voor D66.

• Daarnaast zijn wij een voorstander van een actief voedingsbeleid dat gezonde patronen in de kindertijd aanleert door betere voedselvoorlichting, een actief voedingsbeleid in kinderomgevingen, bescherming van kinderen tegen marketing en impulsaankoop van ongezonde producten en ook voor volwassenen voldoende keuze in onder andere bedrijfsrestaurants.

• D66 maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid toegevoegde suikers in voedingsmiddelen. Dit geldt eveneens voor toegevoegd zout en verzadigd vet. Op dit moment krijgen mensen bij een normaal voedingspatroon ongewild te veel binnen van deze toevoegingen. Het is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om tot een vermindering te komen. Wij zijn daarom een voorstander voor afspraken tussen overheid en bedrijfsleven over reductiedoelen op het gebied van suiker, zout en verzadigd vet, waarbij wettelijke maatregelen volgen als de doelen niet worden gerealiseerd.

[Over akkoord “Verbetering van de productsamenstelling”] Wij zullen scherp de vinger aan de pols houden om te kijken of dit ook echt leidt tot een reductie van de genoemde toevoegingen.

• … de overheid naast het maken van afspraken ook een voorlichtingstaak. Deze is nu belegd in het Nationaal Programma Preventie. Een initiatief van D66 en het CDA om preventie te stimuleren om leefstijl gerelateerde ziekten zoals bijvoorbeeld obesitas en problemen met hart- en bloedvaten te voorkomen.

• Daarnaast moet het programma [Nationaal Programma Preventie red.] ook de grote gezondheidsverschillen tussen hoog en laag opgeleiden verkleinen. De focus van het programma ligt op minder alcohol, roken, depressie, diabetes, overgewicht en meer bewegen. D66 is een voorstander van een combinatie aan maatregelen. Preventieve maatregelen in de zorg, in de wijk, op school en op het werk moeten leiden tot een succesvolle aanpak van de problemen op dit vlak.

• De overheid maakt met zorgverzekeraars afspraken om gezamenlijk een substantieel bedrag te investeren in het stimuleren van de gezondheid van Nederland.

De onderstaande punten geven aan wat D66 onder andere vindt over onderwerpen die te maken hebben met de productie van ons voedsel, zoals dierenwelzijn, land- en tuinbouw en de visserij.

• D66 wil toewerken naar een milieu-neutrale landbouw waarin landbouw en natuur in evenwicht zijn en de consument goed en gezond voedsel krijgt tegen een eerlijke prijs.

• samen met de sector [veehouderij red.] antibioticagebruik verder worden teruggedrongen om het risico op resistente bacteriën bij mens en dier te verkleinen.

• Daarnaast is dit een manier om ecologisch goed presterende bedrijven te belonen met meer ontwikkelvrijheid dan niet-duurzame bedrijven.

• D66 wil een duurzame visserijsector waarbij de quota zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis over de hoeveelheid vis die kan worden gevangen. Soorten mogen niet worden bedreigd en de vis wordt gevangen met duurzame vismethoden.

 

Sport en bewegen

Over het thema sport en bewegen zijn een aardige hoeveelheid standpunten te vinden in het verkiezingsprogramma van D66. Dit zijn de volgende punten:

Gymles en bewegen is daarom voor D66 een belangrijk onderdeel van de schoolopleiding. Hierin kan worden samengewerkt met lokale sportverenigingen. Toegankelijke en betaalbare lokale sportvoorzieningen en sportverenigingen zijn essentieel om mensen te laten bewegen. Ook voor ouderen is het belangrijk om in beweging te blijven. D66 wil dat stimuleren, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van ‘applied health gaming’, waarmee iedereen op eigen niveau kan blijven bewegen.

• D66 is van mening dat sport en bewegen onontbeerlijk zijn voor een gezonde en vitale bevolking – voor jong of oud, arm of rijk, met of zonder handicap, ongeacht afkomst. Nog niet voor iedereen is het echter normaal om te gaan sporten en dat een leven lang te blijven doen. Naast de aandacht voor sport in het onderwijs spelen buurtsportcoaches hierin een belangrijke, stimulerende rol. Wij vinden dat het werk van de buurtsportcoaches moet worden voortgezet en worden uitgebreid in wijken waar de sportparticipatie laag is en het vermogen tot zelforganisatie (aanvankelijk) beperkt is. Een studie-, werk- en woonomgeving die sporten en bewegen stimuleert is van groot belang, inclusief actieve vormen van woon-werkverkeer. De overheid kan zelf het voortouw nemen wat betreft fysieke voorzieningen. Werkgevers worden gestimuleerd bij te dragen aan de gezondheid en inzetbaarheid van hun werknemers door beweeg- en vitaliteitsprogramma’s. Interventies die volwassen inactieve Nederlanders helpen om uiteindelijk op eigen kracht structureel in beweging te komen en te blijven, steunen wij.

• D66 wil dat mensen meer en makkelijker gebruik kunnen maken van de fiets. Wat D66 betreft wordt het netwerk van fietsverbindingen verbeterd, onder andere door meer stallingvoorzieningen in stadcentra, bij stations, publieke voorzieningen en bedrijven. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid voor fietsers verbeterd door het beter inrichten van fietspaden en verkeersstromen.

• D66 wil daarom dat lokale overheden de ruimte krijgen en nemen om in sport te investeren

• D66 wil dat de overheid daarop inspeelt door te zorgen voor een openbare ruimte die beweging stimuleert. Denk aan het aanleggen, verlichten en verzorgen van fiets-, wandel-, skeeler- en ruiterpaden, maar ook skateplekken, basketbalpleintjes en plekken voor bootcamps.

• D66 wil graag dat de overheid actief inspeelt op deze veranderende vraag en de ongeorganiseerde sport en de commercieel georganiseerde sport, net als de meer traditioneel georganiseerde sport, betrekt bij overleg en raadpleging over op te stellen provinciaal of lokaal sportbeleid

• D66 wil talenten de kans geven om te excelleren door goede faciliteiten te bieden en eventuele drempels weg te nemen. Bijvoorbeeld door topsporters de mogelijkheid te bieden om na hun sportcarrière nog een studielening aan te kunnen vragen.

• D66 vindt dat topsporters een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving en de internationale zichtbaarheid van Nederland. Daarom moeten zij zo goed mogelijk ondersteund worden in aanloop naar en tijdens hun topsportcarrière

• D66 wil de Nederlandse kandidatuur voor de Olympische Spelen nieuw leven inblazen

• Sportevenementen brengen Nederlanders bij elkaar en trekken toeristen aan. Daarnaast dragen zij bij aan het imago van Nederland in het buitenland. Sportevenementen zijn een investering in ons vestigingsklimaat en een instrument om talent voor Nederland te interesseren. Denkend vanuit die toegevoegde waarde wil D66 dat de overheid kijkt naar het steunen van de organisatie van internationale sportevenementen.

 

De Eet- en beweegcoach over het verkiezingsprogramma van D66

Wij vinden het goed om te zien dat het verkiezingsprogramma van D66 veel aandacht heeft voor de onderwerpen voeding, gezonde levensstijl, sport en bewegen. Dit zie je ook terug in de lengte van dit artikel. Het zijn punten waar wij zeker ook achterstaan.
Niet alleen het aantal punten stemt ons positief, ook de kwaliteit en mate waarin de punten zijn uitgewerkt vinden wij goed. Veel standpunten zijn niet losse standpunten maar hebben ook beschrijving over de manier waarop de D66 dat wil bewerkstelligen. Dit doen ze bijvoorbeeld door voorbeelden of duidelijk aan te geven wat de actiepunten zijn die ze willen gaan invoeren.
Alles samengenomen is de Eet- en Beweegcoach zeer tevreden met het verkiezingsprogramma van D66 (op het gebied van voeding, gezonde levensstijl, sport en bewegen).Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *