Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach: GroenLinks

Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach: GroenLinks

In deze editie van Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach verdiepen wij ons in het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Jesse Klaver is momenteel de lijsttrekker en GroenLinks staat bekend als een linkse en progressieve partij. In de peilingen staat GroenLinks op 13-20 zetels, dit betekent een grote winst vergeleken met het huidige aantal zetels (4) in de Tweede Kamer. Wij hebben de standpunten van GroenLinks onder de loep genomen en gekeken naar de standpunten over gezonde levensstijl, voeding, sport en bewegen.

 

Eet- en beweegcoach point of view

GroenLinks wil graag een links kabinet vormen. Daarom heeft GroenLinks aan de PvdA en SP gevraagd om na de verkiezingen elkaar op te zoeken. Hierdoor hopen zij een links progressief kabinet te kunnen vormen. Hierbij spreken zij openlijk de voorkeur uit voor een coalitie met PvdA, SP, D66 en het CDA. Ze sluiten uit om te gaan regeren met de PVV.
GroenLinks geeft aan progressief te zijn. Wij zijn benieuwd of hun standpunten over gezonde levensstijl, voeding, sport en bewegen ook vooruitstrevend zijn. Daarom hebben wij het verkiezingsprogramma en de standpunten van GroenLinks onder de loep genomen. We hebben de punten over voeding, gezonde levensstijl, sport en bewegen eruit gehaald en geciteerd in het onderstaande artikel.
Wil je het hele verkiezingsprogramma van GroenLinks lezen? Dat kan en deze kun je hier vinden. Een overzicht van de standpunten van GroenLinks vind je hier.

 

Voedsel en gezonde levensstijl

GroenLinks heeft verschillende standpunten opgenomen in hun verkiezingsprogramma over voedsel en een gezonder levensstijl. Dat zijn deze punten:
GroenLinks vindt het prima dat de leeftijdsgrens voor het kopen van licht alcoholische dranken is verhoogd van 16 naar 18 jaar. Maar een verbod alleen is niet genoeg. GroenLinks wil dat ouders en kinderen goede voorlichting krijgen over de gevaren van alcohol. Zo creëren we bewustzijn en voorkomen we misbruik van alcohol.

• Voorkomen van ziekte en ongezondheid is belangrijk. Er komen wijk- en doelgroepgerichte preventieprogramma’s. Zorgverzekeraars en gemeenten moeten samenwerken met bewoners om dit te stimuleren. Daarnaast zijn meerdere specifieke maatregelen nodig zoals: wettelijke normen voor het maximale gehalte aan zout, suiker en vet in producten als de huidige convenanten niet tot een gezonder productaanbod leiden.

• Elke school is een gezonde school. Daarom worden er op school gezonde maaltijden aangeboden en verdwijnen de obesogene prikkels zoals snoep- en frisdrankautomaten.

• Voor vlees gaat het hoge btw-tarief gelden. Er komt een verbod op stunten met vleesprijzen. Al het vlees dat in Nederland verkocht wordt, beschikt als eerste stap over 1 ster van het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming.

• Door kiloknallers te verbieden en vlees via een vleestax duurder te maken, en door biologische landbouw aantrekkelijker te maken, willen we de omslag naar een verantwoorde voedselvoorziening stimuleren.

• GroenLinks pleit voor één duidelijk systeem voor het labelen van duurzaam, diervriendelijk en eerlijk geproduceerd voedsel. Zo kunnen consumenten zelf een bewuste afweging maken. Transparantie is de eerste stap op weg naar bewustwording en de omslag naar een verantwoorde voedselproductie.

• Daarom wil GroenLinks het toezicht door de NVWA versterken door het aantal werknemers te verhogen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat het voedsel dat op hun bord ligt, overeenkomt met wat er op het etiket staat.

• Supermarkten zetten boeren onder druk om zo goedkoop mogelijke te produceren. Dat gaat ten koste van de zorg voor mensen, dieren en het milieu.

• Om voedselzekerheid in de wereld te garanderen en klimaatverandering te beperken, wil GroenLinks de voedselvoorziening kleinschaliger organiseren en stimuleren dat voedsel regionaal geproduceerd wordt. Daarbij moet Nederland ontwikkelingslanden helpen om landbouw op te zetten voor de eigen voedselvoorziening.

• Verpakkingsmaterialen die schadelijke stoffen afgeven aan voedingsmiddelen, worden uit de handel genomen.

 

Daarnaast hebben we ook gekeken naar punten die te maken hebben met de productie van ons voedsel, zoals dierenwelzijn, land- en tuinbouw en de visserij. De onderstaande punten geven weer wat GroenLinks vindt over deze onderwerpen.
GroenLinks wil dat we in Nederland minder dieren gaan houden.

• GroenLinks wil de intensieve veehouderij een halt toeroepen.

• GroenLinks wil af van de bio-industrie en de biologische landbouw stimuleren.

• Nieuwbouw van megastallen is niet toegestaan en bestaande megastallen verdwijnen. Alle stallen worden (brand)veilig.

• Daarom komt er een stelsel van grondgebonden dierrechten waarbij je de mest op eigen grond of in de regio moet kunnen afzetten. Grondgebonden, natuurinclusieve landbouw en gesloten kringlopen zijn de standaard. Een gezonde bodem met een verstandig gebruik van dierlijke mest wordt de basis van de landbouw. Biologische landbouw wordt gestimuleerd.

• Weidegang voor koeien en voldoende buitenruimte voor varkens en pluimvee worden wettelijk verankerd. Ook worden bestaande megastallen gesloten. Al het vlees dat in Nederland verkocht wordt, beschikt als eerste stap over 1 ster van het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming.

• Als het aan GroenLinks ligt moet het gebruik van antibiotica in de vlees- en visproductie drastisch worden teruggebracht.

• In Nederland wordt gestreefd naar landbouw die vrij is van transgenetische manipulatie. Cisgenese wordt onder strikte voorwaarden toegestaan.

• Duurzame landbouw en eerlijke voeding is de standaard.

• De overheid bevordert duurzame innovaties op het platteland, zoals biologische landbouw, energieleverende kassen en regionale afzetcoöperaties.

• Chemische gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum wordt teruggebracht.

• De EU moet meer steun geven aan boeren die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen, die investeren in dierenwelzijn of die hun bedrijvigheid verbreden met boerencampings, erfwinkels, zorgboerderijen en andere vormen van plattelandsontwikkeling.

• De teelt van lokale eiwitgewassen voor voedsel en veevoer wordt bevorderd

• GroenLinks pleit voor een duurzaam systeem voor de visserij.

• GroenLinks de commerciële visvangst op de Noordzee en de Waddenzee beperken.

• Ook moeten er zeereservaten komen waar niemand mag vissen, naar olie mag boren of zand mag winnen. Ten slotte vinden we dat er betere visserijmethoden moeten komen die bijvangst zo veel mogelijk voorkomen. De bijvangst die toch meekomt, moet aan wal worden gebracht en nuttig worden gebruikt.

 

Sport en bewegen

In het GroenLinks-verkiezingsprogramma staan de volgende punten over sport en bewegen:
GroenLinks vindt dat sport bijdraagt aan het geluk en gezondheid. Daarom willen we sporten stimuleren.

• Op sportverenigingen doen kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden op en leren ze samenwerken aan gezamenlijke positieve doelen. Bovendien is sporten gezond en doen mensen er sociale contacten op. Daarom wil GroenLinks dat er niet wordt bezuinigd op sportverenigingen en -faciliteiten.

• Schoolzwemmen moet voor alle kinderen beschikbaar blijven. Ook moeten voorscholen de gymlessen in stand houden of weer invoeren.

• Fietsen wordt een expliciet aandachtspunt in het gezondheidsbeleid.

• GroenLinks wil daarom dat er meer en betere fietsroutes en ‘fietssnelwegen’ aangelegd worden. Gemeenten en provincies krijgen daar nu geld voor. GroenLinks wil dat ze daar meer geld voor krijgen.

• GroenLinks wil dat aantrekkelijker maken: de belastingvrije vergoeding voor ‘een fiets van de baas’ gaat omhoog. De belastingvrijstelling voor woon-werkverkeer op de fiets blijft bestaan.

• Het aantal fietsenstallingen en OV-fietsen bij stations wordt verder uitgebreid om de combinatie fiets-trein aantrekkelijker te maken. Er wordt meer geïnvesteerd in bredere, veilige fietspaden en in een netwerk van snelfietsroutes tussen steden. Het toenemend aantal fietsende senioren kan dat veilig doen en elektrische fietsen krijgen de ruimte.

 

De Eet- en beweegcoach over het verkiezingsprogramma van GroenLinks

Wij zijn gematigd positief over het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Er staan positieve punten in maar in onze ogen ontbreken er ook bepaalde standpunten.

GroenLinks wil dat obesogene prikkels, zoals snoep- en frisdrankautomaten, op scholen gaan verdwijnen. Ook willen ze dat er meer gezonde maaltijden komen op school. Ze willen het alcoholverbod behouden en tevens goede voorlichting voor ouders en kinderen over het gevaar van alcohol. Dit zijn natuurlijk positieve punten waar wij het roerend mee eens zijn. Maar wij hadden graag meer aandacht gehad voor voedselvoorlichting en -educatie voor kinderen. De jeugd moet een gezonde levensstijl worden aangeleerd en zich bewust zijn van de gevaren die bepaalde producten met zich meebrengen. De trend dat kinderen steeds ongezonder worden moet een halt worden toegeroepen.

GroenLinks wil wijk- en doelgroepgerichte preventieprogramma’s in het leven roepen om ziekte en ongezondheid te voorkomen. Het lijkt ons goed om preventieprogramma’s specifiek te richten op bepaalde groepen. Het is alleen een uitdaging om deze doelgroepen goed in kaart te brengen. Daarnaast willen ze, indien de huidige convenanten niet werken, wettelijke normen voor maximale gehalte aan zout, suiker en vet in producten. Hier kunnen wij ons natuurlijk in vinden omdat de huidige hoeveelheid zout, suiker en vet in producten schadelijk is voor de gezondheid.

Daarnaast wil GroenLinks een veel strenger beleid op het gebied van vlees. Er moet een speciale vleestax komen om vleesconsumptie terug te dringen. Ook krijgt de veehouderij veel strengere regels.
Op het gebied van sport en bewegen zet GroenLinks in op het stimuleren van fietsgebruik. Betere fietsroutes, belastingvrije vergoeding en meer fietsenstallingen zijn een aantal van de standpunten. Daarnaast willen ze dat schoolzwemmen beschikbaar blijft en dat er gymlessen worden gegeven op voorscholen. Wij hadden echter graag meer plannen gezien over sport en bewegen. Bijvoorbeeld over het topsportbeleid, organiseren van grote sportevenementen of plannen om de jeugd en volwassen meer te laten sporten. GroenLinks zegt dat ze niet willen bezuinigen op sportverenigingen en faciliteiten. Wij hadden liever gezien dat er geïnvesteerd wordt in sport en bewegen en het niet bleef bij “niet bezuinigen”. Sport en bewegen levert een belangrijke bijdrage de gezondheid en werkt preventief voor veel ziektes. Op deze manier kunnen de zorgkosten in de toekomst omlaag en wordt onze samenleving gezonder!Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *