Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach: PvdA

Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach: PvdA

Vandaag is het de beurt aan het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid (PvdA) om besproken te worden in onze reeks Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach. De PvdA is een progressieve en sociaaldemocratische politieke partij die op dit moment samen met de VVD de Nederlandse regering vormt. Sinds een aantal maanden is Lodewijk Asscher de partijleider en lijsttrekker. Momenteel hebben ze 35 zetels maar staan in de peilingen in aanloop van de aankomende verkiezingen op slechts 11-14 zetels, er is dus werk aan de winkel voor de PvdA. Wij hebben het verkiezingsprogramma van de PvdA onder de loep genomen en de punten over voeding, gezonde levensstijl, sport en bewegen eruit gehaald en weergegeven in het onderstaande artikel.

 

Eet- en beweegcoach point of view

Momenteel zijn de verkiezingscampagnes op volle gang. De politieke partijen zijn veel in de media te vinden om zoveel mogelijk stemmen te trekken voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Hierdoor krijg je een steeds beter beeld van de standpunten van de verschillende partijen. Echter worden er vaak maar een select aantal standpunten besproken, en vaak gaat het ook steeds over dezelfde punten. Toch is het belangrijk om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van zoveel mogelijk standpunten van de partijen. De Eet- en Beweegcoach heeft het verkiezingsprogramma’s doorgelezen en gekeken naar de punten over voeding, gezonde levensstijl, sport en bewegen. In dit artikel hebben we het PvdA verkiezingsprogramma doorgelicht.
Wil je weten wat de PvdA over andere onderwerpen vindt die wij niet hebben meegenomen? De standpunten van de PvdA kun je hier vinden. Het complete verkiezingsprogramma, genaamd “Een verbonden samenleving”, staat op www.pvda.nl/verkiezingen/verbonden-samenleving.

 

Voedsel en gezonde levensstijl

De PvdA heeft de volgende standpunten in hun verkiezingsprogramma opgenomen over voedsel en een gezonde levensstijl:
Alcohol en minderjarigen zijn geen goede combinatie. Alcohol bedreigt hun gezondheid en ontwikkeling. De PvdA vindt dat mensen zich beter bewust moeten worden van deze schadelijke effecten.

• Zo hebben we de minimumleeftijd voor alcoholgebruik verhoogd naar 18 jaar. De handhaving van deze nieuwe norm moet beter. Verkopers die zich er niet aan houden pakken we strenger aan. Ook hebben we alcoholpoli’s voor kinderen uitgebreid voor betere hulp.

• Preventieve maatregelen die de gezondheid vergroten willen wij onderbrengen in het basispakket. We investeren met verzekeraars in preventieve maatregelen zoals meer bewegen, stoppen met roken en gezonder eten. Preventieve programma’s in buurten en wijken ter bevordering van de gezondheid van kinderen en hun ouders krijgen ook steun. Wij spannen ons in voor meer bewustwording omtrent roken, drank en drugs bij volwassenen. Kinderen tot 18 jaar beschermen we hier expliciet tegen.

• Kinderen moeten van jongs af aan leren hoe belangrijk gezond eten is. Europees geld dat voorheen werd ingezet voor bedrijfsinvesteringen, willen wij nu benutten voor voedseleducatie, zodat jonge kinderen al op vroege leeftijd in aanraking komen met gezond eten. Er komt een wettelijk verbod op ongezonde reclame en marketing gericht op kinderen.

• In Europees verband is er meer inzet nodig op regels voor minder suiker, zout, kunstmatige toevoegingen en verzadigde vetten in ons voedsel. Wij willen sluitende afspraken voor gezonder voedsel maken met de voedingsindustrie.

• De PvdA vindt het daarom van groot belang dat voedsel veilig is. Goede en strenge controle op voedselveiligheid en op voedselfraude is daarom van groot belang. Fraudeurs moeten keihard aangepakt worden. Het kunnen maken van een bewuste voedselkeuze is voor de PvdA ook van groot belang. Daarom willen wij dat de consument niet misleid wordt en door middel van goede etiketten altijd een bewuste voedingskeuze kan maken. Producenten moeten een transparante database publiceren over hun producten, zodat de consument verantwoord kan kiezen. Omwille de voedselveiligheid te garanderen hechten wij aan een goed uitgeruste en transparante Voedsel- en Warenautoriteit.

Natuurlijk zijn standpunten over dierenwelzijn, veeteelt, visserij en land- en tuinbouw belangrijk als het gaat over onze voeding. Hier wordt een gedeelte van onze voeding namelijk geproduceerd. De PvdA heeft hier de volgende standpunten over:
• Volksgezondheid is belangrijker dan het economisch belang van de landbouwsector. Dat betekent dat we de omvang van de veestapel controleren op dierrechten, waarbij de volksgezondheid is gegarandeerd, er geen overlast ontstaat en dat duurzaamheid en dierenwelzijn wordt gediend. Er komt een eind aan de bouw van nieuwe megastallen.

• Boeren moeten aantonen dat dieren een goed leven hebben gehad. We passen de regels aan zodat boeren verplicht worden het dierenwelzijn te volgen en te verbeteren. Bestaande stallen moeten brandveiliger worden. Er komt een verbod op veetransporten van levend dieren die langer dan 8 uur duren. Het gebruik van antibiotica in de veehouderij willen we verder afbouwen. De NVWA gaat hierop meer inspecteren.

• Wij willen de omvang van de Nederlandse veestapel controleren en fors verminderen met dierenrechten voor alle soorten vee, met als normen dat de volksgezondheid moet zijn gegarandeerd, geen overlast ontstaat en waar deze al aanwezig is wordt verminderd en dat duurzaamheid en dierenwelzijn worden gediend.

• De PvdA wil duurzame landbouw en een leefbaar platteland. Wij willen gezond voedsel van een duurzame landbouw die de grenzen van de planeet erkent, waar de consument vertrouwen in heeft, die dierenwelzijn waardeert en een eerlijke verdeling kent van verdiensten in de keten (fair trade). Een voedselketen met hart voor mensen, dieren en natuur.

• Het huidige systeem van concurreren op kostprijs biedt op lange termijn geen perspectief voor de sector, daarvoor lenen de productieomstandigheden in een druk bevolkt land als Nederland zich niet. Daarnaast heeft deze steeds intensievere vorm van landbouw nadelige maatschappelijke en milieueffecten. In plaats daarvan willen we boeren stimuleren om zich te richten op het produceren van duurzame kwaliteitsproducten en grondgebondenheid, bijvoorbeeld door te kiezen voor natuurinclusieve landbouw, lokale productie- en consumptieketens, dier- en milieuvriendelijke landbouwconcepten en het leggen van verbinding tussen landbouw en maatschappij.

• De PvdA is voor duurzame visserij. Overbevissing brengt steeds meer vissoorten op de rand van uitsterven. Strengere en intensievere controle is noodzakelijk. Vangstverboden willen wij uitbreiden, om zo vissoorten waar het erg slecht mee gaat te beschermen. Het beperken van vangstquota alleen is niet voldoende. Een kleinere vloot, ander vistuig en een betere handhaving van de visserijregels zijn belangrijk.

• Nederland moet zonder dralen strikt de Europese visserijwetgeving implementeren. Vangstrechten worden voortaan verdeeld op grond van transparante, sociale en ecologische criteria die duurzame visserij belonen en stimuleren. Zo belonen we de innovatieve vissers. Overbevissing in onze binnenwateren willen we tegengaan.

 

Sport en bewegen

Bij een gezonde levensstijl hoort natuurlijk ook voldoende bewegen en sporten. Bijna elke politieke partij heeft hier wel standpunten over opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Dit zijn de standpunten van de PvdA over sport en bewegen:
Sporten en bewegen bevorderen de gezondheid. Daarom willen we meer geld uittrekken voor sport en spel voor de 400.000 kinderen van wie de ouders een clublidmaatschap niet kunnen betalen.

• Om het sporten voor iedereen toegankelijk te maken willen wij voor het Jeugdsportfonds structureel meer geld uittrekken ten behoeve van sport en spel voor de ruim 400.000 kinderen van wie de ouders de sportdeelname niet zelf kunnen betalen.

• Het aantal vakleerkrachten bewegingsonderwijs in het BO wordt verhoogd.

• Sporten en in beweging zijn bevorderen de gezondheid. Het stimuleert ook al op jonge leeftijd de cognitieve ontwikkeling en de sociale competenties en is daarmee bij uitstek dienstbaar aan een verbonden samenleving. Daarom willen wij sport, maar evenzeer samen bewegen, inzetten op school, in de wijk en in verenigingsverband.

• Sportverenigingen draaien op de inzet van vrijwilligers, maar wij willen het mogelijk maken dat deze verenigingen een professionele kracht aanstellen om de continuïteit en kwaliteit van de vereniging te vergroten en zo bij te dragen aan meer binding in de samenleving.

• Bewegen levert bij ouderen een grote bijdrage aan het versterken van de gezondheid, zelfs tot het terugdringen van een aantal ouderdomsziekten, en het draagt bij aan het versterken van hun sociale netwerken en zelfredzaamheid.

• Topsporters willen wij financiële steun geven zodat hun trainingen en prestaties niet in het geding komen. Sportinnovatie wordt gestimuleerd zodat onze topsporters optimaal kunnen presteren aan de hand van de laatste inzichten en technieken. Als tegenprestatie verwachten wij dat ze zich actief inzetten voor het enthousiasmeren van kinderen om te gaan sporten en bewegen. Voor gestopte of geblesseerde topsporters komen programma’s die hen helpen een maatschappelijke carrière of studie te starten.

 

De Eet- en beweegcoach over het verkiezingsprogramma de PvdA

De PvdA wil dat er meer geld wordt besteed aan voedseleducatie voor kinderen. Wij vinden dit een goed punt, jong geleerd is oud gedaan. De toekomstige generaties moeten zich bewust zijn van wat ze eten en wat hiervan de mogelijke gevolgen zijn. Wanneer je dit op jonge leeftijd aanleert dan is er een grotere kans dat het effect blijvend is. Je pakt het probleem aan voordat het een probleem is. Ook kunnen wij ons vinden in het plan van de PvdA om zich in te zetten voor minder suiker, zout, kunstmatige toevoegingen en verzadigde vetten in ons voedsel. Zij willen dit op Europees niveau regelen. Het lijkt ons een goed en ambitieus plan om dit op Europees niveau aan te pakken. Wel vrezen wij dat het dan langer duurt voordat de maatregelen in de praktijk zichtbaar zijn. Daarnaast hebben niet alle landen dezelfde problemen. Obesitas is bijvoorbeeld een groter probleem in West-Europa dan in het oosten van Europa, zij hebben weer andere problemen.
Verder valt ons op dat de PvdA, algemeen genomen, zeer strenge regels wil op het gebied van veeteelt, visserij, land- en tuinbouw. Dit kan ervoor zorgen dat deze sector in Nederland niet meer kan concurreren met het buitenland en het heel lastig gaat krijgen.
De standpunten over sport en bewegen spitsen zich voornamelijk toe op de jeugd. Ook hier geld het gezegde: jong geleerd is oud gedaan. Maar het is ook belangrijk om ook volwassenen, en zelfs ouderen, te stimuleren om meer te gaan bewegen en een gezondere levensstijl te hanteren. Dit kan zelfs op kortere termijn al leidden tot minder zorgkosten. Maar natuurlijk juichen wij het toe dat de PvdA zich inzet voor een gezonde levensstijl, gezond eten en voldoende bewegen bij kinderen. Dit is namelijk onze toekomstige generatie.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *