Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach: PvdD

Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach: PvdD

De Partij voor de Dieren (PvdD) is een politieke partij die streeft naar een dier- en milieuvriendelijker beleid in Nederland. Marianne Thieme is de lijsttrekker van de PvdD en staat momenteel in de peilingen op 4-7 zetels. Omdat de PvdD opkomt voor een diervriendelijk beleid verwachten wij veel standpunten die het gebruik van (dierlijke) voedselproducten terugdringen. Om te kijken of dit klopt hebben we dus ook dit verkiezingsprogramma onder de loep genomen in onze reeks “Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach”. We hebben ons gefocust op de onderwerpen gezonde levensstijl, voeding, sport en bewegen.

 

Eet- en beweegcoach point of view

Partij voor de Dieren stelt dat ze een planeetbrede visie hebben waarin aandacht is voor mens en dier. Ze willen geen symptoombestrijding, geen maatregelen die pas over tientallen jaren werken en geen “compromisme”. Het verkiezingsprogramma dat zij daarbij hebben geschreven is getiteld “Plan B”. Wij hebben dit verkiezingsprogramma onder de loep genomen en gekeken naar standpunten over gezonde levensstijl, voeding, sport en bewegen. We hebben, zoals altijd, de passages uit het verkiezingsprogramma en de standpunten op de website geciteerd en weergegeven in dit artikel.
Het complete PvdD verkiezingsprogramma van 38 pagina’s kun je hier vinden. De standpunten van de partij staan hier.

 

Voedsel en gezonde levensstijl

Voeding en een goede levensstijl zijn essentieel voor je gezondheid. De PvdD heeft de volgende punten opgenomen in hun verkiezingsprogramma over voedsel en gezonde levensstijl:
• De Partij voor de Dieren vindt dat preventie de basis is van een goede gezondheidszorg. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om het voorkomen van ziekte en ongemak. Wij zijn dan ook voorstander van een leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol. De negatieve en onomkeerbare effecten van alcohol op de zich ontwikkelende hersenen rechtvaardigen een dergelijke maatregel. Maar de Partij voor de Dieren is tegen een betuttelende overheid. De keuze om al dan niet alcohol te drinken na de 18e verjaardag is de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de individuele burger. Via voorlichting moet de overheid de nadelen die kleven aan het gebruik van alcohol wel duidelijker aan jongeren communiceren. Daarnaast moet op alle zenders een reclameverbod komen voor alcoholische dranken. Alcoholbeleid moet landelijk geregeld worden, want als gemeenten zelf bepalen welk beleid ze hanteren voor alcoholgebruik door jongeren wordt alcoholtoerisme in de hand gewerkt.

• Burgers moeten eerlijke voorlichting krijgen over een gezond leefpatroon.

• Er moet een verbod komen op reclame voor snoep en fastfood die gericht is op kinderen onder 12 jaar.

• Schoolkantines moeten gezond worden: geen fastfood, snoepautomaten of energiedrankjes.

• De Partij voor de Dieren is van mening dat het goed is om schoolfruit te introduceren op alle Nederlandse basisscholen. Hierbij moet voorrang gegeven worden aan fruit dat afkomstig is uit de regionale biologische landbouw. Ook moet de voorlichting over nut en noodzaak van meer plantaardig voedsel geïntensiveerd worden.

• De Partij voor de Dieren vindt dat de overheid een zeer actief preventiebeleid moet voeren ten aanzien van obesitas. Vooral bij kinderen is overgewicht een groeiend gezondheidsprobleem. Daarom moet er een hoger BTW-tarief ingesteld worden voor ongezond voedsel, en een laag BTW-tarief of nultarief op groente en fruit.

• In het onderwijs moeten 100% biologische schoolkantines en overblijfmaaltijden komen. De norm moet zijn dat vlees en andere dierlijke producten de uitzondering vormen en niet standaard op het menu staan.

[Over onderwerpen duurzaamheid, voedsel] Deze kennisgebieden moeten een vast onderdeel worden van het lespakket op basisschool en in het voortgezet onderwijs. In de opleiding van leraren wordt hier adequaat aandacht aan besteed.

• De Partij voor de Dieren wil: Preventie is de basis. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om voorkomen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten als geheel.

• In ziekenhuizen en verpleeghuizen moet worden geïnvesteerd in gezonde, smakelijke en biologische voeding.

• De fabrieksproductie van ongezond voedsel wordt aangepakt: er komen wettelijke normen voor de maximale gehaltes zout, suiker en vet in bewerkte voeding.

• De Partij voor de Dieren vindt dat de BTW op vlees verhoogd moet worden van 6 naar 21 procent. … Een andere mogelijkheid is te kiezen voor een accijns op vlees of een speciale heffing voor de producent van dierlijke eiwitten. De Partij voor de Dieren staat voor al deze varianten open om het vervuiler betaalt principe door te voeren bij de productie van dierlijke eiwitten.

• De Partij voor de Dieren vindt de keuze voor het eten van vlees of vis behoren tot de persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van een ieder, in lijn met de uitgangspunten van de partij.

• Op het eerste gezicht is kweekvlees een sympathieke gedachte, maar het voedselprobleem dat de wereld heeft, is te urgent om te wachten op de ontwikkeling van kweekvlees. Die ontwikkeling gaat erg langzaam en kost veel energie en grondstoffen, zeker in vergelijking tot hoogwaardige plantaardige eiwitten en de nieuwe generatie plantaardige vleesvervangers die qua vleesstructuur al zo veel verder zijn.

• De consument moet weten dat vlees ziekmakend kan zijn door de aanwezigheid van multiresistente bacteriën en salmonella. Etiketten dienen hiervoor te waarschuwen.

• De Partij voor de Dieren vindt dat de consument in Nederland en in Europa slecht wordt geïnformeerd over de herkomst van voedsel en over de dier(on)vriendelijke en mens(on)vriendelijke productiewijze daarvan. Wij vinden dat de overheid hier met een goed etiketteringssysteem helderheid over moet verschaffen. Dit etiketteringssysteem moet verder gaan dan de huidige Europese regelgeving. In zo’n etiketteringssysteem moet duidelijk zichtbaar zijn uit welk land een dierlijk product afkomstig is en hoe het is geproduceerd, inclusief dierenwelzijnsnormen, milieunormen en sociale omstandigheden. Ook moet vermeld worden of het vlees afkomstig is van onverdoofd ritueel geslachte dieren en of dieren genetisch gemanipuleerd veevoer te eten hebben gekregen.

• De Partij voor de Dieren is geen voorstander van keurmerken die door de branche zelf vastgesteld worden. De overheid moet een regierol hebben als het gaat om maatschappelijke waarden als dierenwelzijn, volksgezondheid, arbeidsomstandigheden en milieu door veel hogere minimum beschermingsnormen vast te stellen op het gebied van dierenwelzijn, fair trade, volksgezondheid en milieu dan nu het geval is. Keurmerken kunnen daarbij hooguit ondersteunend zijn.

• Het MSC-etiket geeft een groene goedkeuring aan het eten van vis, ook als de getroffen maatregelen nog lang niet genoeg zijn om de vis als “verantwoord” te bestempelen. Er is een radicale herziening van het beleid nodig en niet het in slaap sussen van bezorgde consumenten. Er moet dan ook een einde komen aan de subsidiëring van zogenaamde duurzaamheidskeurmerken voor vis, zoals het MSC-keurmerk. Deze gelden kunnen beter worden benut voor een krimp van de sector via een warme sanering.

• De Partij voor de Dieren vindt dat voedselverspilling in het belang van mens, dier en milieu moet worden aangepakt. Veel goed voedsel wordt onterecht weggegooid door de houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat. Burgers moeten goed voorgelicht worden over het bewaren en de houdbaarheid van voedsel. De Warenwet moet worden aangepast zodat houdbaarheidsdata niet langer verspilling in de hand werken. Op Europees niveau moet Nederland het initiatief nemen om regels over houdbaarheidsdata aan te passen. Ook de grootte van de verpakking van voedsel kan hierbij een rol spelen. Door voedsel in kleinere verpakkingen of los te verkopen, kan de consument zijn inkopen beter afstemmen op wat hij/zij echt nodig heeft.

• De Partij voor de Dieren pleit ervoor dat de gemeente het achterlaten van etensresten en ander afval op straat verbiedt en zorgt voor afsluitbare afvalbakken, ook in parken.

• Daarnaast moet de overheid de promotie van biologische plantaardige producten actief ondersteunen, zodat boeren zonder subsidie een goede boterham kunnen verdienen. De overheid moet het goede voorbeeld geven door alleen te kiezen voor biologische en vegetarische producten en moet ervoor zorgen dat werkgevers belastingvrij een biologische, vegetarische lunch en biologisch fruit op het werk kunnen aanbieden.

• De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van het levend koken van schaal- en schelpdieren. Het levend koken van schaal- en schelpdieren is verwerpelijk en stelt het dier bloot aan grote en langdurige stress.

 

De PvdD staat bekend om hun standpunten over dierenwelzijn. Wij hebben niet alleen naar punten gekeken over dierenwelzijn maar ook naar de standpunten over land- en tuinbouw en visserij. Dit zijn de standpunten van de PvdD die te maken hebben met de productie van ons voedsel:
Het antibioticagebruik in de vee-industrie moet drastisch worden teruggedrongen door de dieren anders te fokken en op een natuurlijke manier te houden (biologisch(-dynamisch)). Preventieve toediening van antibiotica moet volledig verboden worden. Antibiotica mag wat ons betreft uitsluitend gebruikt worden als laatste redmiddel bij het bestrijden van een ziekte.

• De veestapel dient drastisch te worden ingeperkt omwille van het milieu, de natuur, volksgezondheid en het dierenwelzijn.

• De Partij voor de Dieren is voor de afschaffing van de bio-industrie. Wij zijn dan ook zeer bezorgd over de opkomst van megastallen in Nederland en willen een stop op de ‘megamorfose’ van ons landschap. Megastallen vormen een gevaar voor het dierenwelzijn, de volksgezondheid en het milieu. Grote concentraties dieren vormen een verhoogd risico op ziekten zoals vogelpest, Q-koorts, MRSA en stafylokokken die ook gevaarlijk kunnen zijn voor mensen.

• De PvdD is voor melkquota. De melkproductie moet drastisch beperkt worden omwille van dieren, natuur, milieu en klimaat.

• Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan de misstanden die de kippenindustrie met De zich meebrengt. …. de huisvesting van kippen moet afgestemd worden op hun aard, leefwijze en natuurlijk gedrag, en de opfok moet gericht zijn op gezonde en weerbare kippen, in plaats van op een zo hoog mogelijke productie.

• De Partij voor de Dieren wil meer diversiteit in de landbouw, gesloten kringlopen en kortere ketens tussen boer en consument. Dit zijn de bouwstenen voor gezond en duurzaam voedsel. Biologische, regionale, grondgebonden landbouw moet de norm worden. De Partij voor de Dieren wil dat het Gemeenschappelijk Landbouwbudget van de Europese Unie gebruikt wordt om boeren te helpen omschakelen naar biologische landbouw. De landbouwsubsidies moeten op termijn worden afgeschaft.

• Bewustwording over de waarde van voedsel kan vergroot worden door de verbinding tussen burger en voedsel te herstellen. Daarom moet (biologische) stadslandbouw worden gestimuleerd.

• De Partij voor de Dieren is tegen het gebruik van (gentech) vaccins tegen dierziektes in de visindustrie.

• De Partij voor de Dieren zal er alles aan doen om het Nederlandse en Europese visserijbeleid radicaal te wijzigen. Allereerst moet Nederland haar eigen verantwoordelijkheid nemen. Het ‘Duurzame Visserijbeleid’ dat in 2007 door de Nederlandse regering is ingezet, is volstrekt onvoldoende om de visbestanden te redden en de mariene biodiversiteit te beschermen. De capaciteit van de Nederlandse vissersvloot is veel te groot voor een verantwoorde visserij en zal dus flink moeten worden ingekrompen.

• De PvdD wil dat nationale en Europese visserijsubsidies worden afgeschaft. Het voorzorgbeginsel moet leidend zijn. Gezien de uiterst zorgelijke visstand betekent dit dat er in de EU en dus ook in de Nederlandse wateren in principe niet meer kan worden gevist.

 

Sport en bewegen

De Partij voor de Dieren heeft de volgende standpunten over sport en bewegen:
De Partij voor de Dieren pleit voor het stimuleren van milieuvriendelijker vervoer, waaronder fietsvervoer. Er moet onder andere extra geïnvesteerd worden in de aanleg en het onderhoud van veilige fietspaden en fietsparkeerplekken in stadscentra.

• Fiscale stimulering van fietsen behouden blijven.

• Sport neemt in onze samenleving een belangrijke plaats in. Het bevordert niet alleen onze fysieke en geestelijke gezondheid, het draagt ook bij aan zelfredzaamheid, zoals bijvoorbeeld zwemmen. Sport heeft een maatschappelijke functie en sportverenigingen spelen daarbij een belangrijke rol. De Partij voor de Dieren vindt dat sporten in verenigingsverband voor iedereen mogelijk moet zijn.

• Er wordt geïnvesteerd in voldoende uren schoolzwemmen en sportlessen voor alle leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs.

 

De Eet- en beweegcoach over het verkiezingsprogramma van de PvdD

Vanuit de ogen van de Eet- en beweegcoach is het partijprogramma van de Partij voor de Dieren zeer goed. Vooral de standpunten die te maken hebben met voeding en gezondheid voor onze jeugd zijn sterk. De PvdD wil bijvoorbeeld reclame voor snoep en fastfood verbieden voor kinderen tot 12 jaar. Ook willen ze schoolkantines gezonder maken door schoolfruit te introduceren en geen fastfood, snoepautomaten en energiedrankjes meer aan te bieden. Dit zijn punten waar wij volledig achterstaan en zeker goed zijn voor de gezondheid.
Daarnaast willen ze wettelijke normen over de hoeveelheid suiker, zout en vet in bewerkt voedsel. Wij zijn het hier mee eens omdat er onnodig veel toevoegingen in ons voedsel zitten waarvan veel mensen niet eens doorhebben dat ze het binnenkrijgen. Ook willen ze een hoog belastingtarief op vlees en ongezonde producten en een laag of nultarief op groente en fruit. Dit zou een financiële prikkel moeten geven om gezonder te gaan eten.
Wel moet de PvdD oppassen dat ze niet te ver doorslaan. Ze willen bijvoorbeeld dat schoolkantines en overblijfmaaltijden 100% biologisch worden waarbij de norm is dat er geen vlees of andere dierlijke producten gebruikt worden. Voor de overheid willen ze echter nog verder gaan; de overheid moet alleen kiezen voor biologische en vegetarische producten. Dit vinden wij lichtelijk vreemd omdat de PvdD zelf stelt dat vlees eten een persoonlijke keuze en eigen verantwoordelijkheid zijn. Wij vinden dit ook en daarom vinden wij het te ver gaan om de overheid compleet biologisch en vegetarische producten te laten aanbieden. Volwassen mensen moeten zelf kunnen kiezen, de overheid mag het gebruik van de gezondere keuze natuurlijk wel stimuleren.
De PvdD wil fietsgebruik stimuleren door het fiscaal aantrekkelijk te maken en de infrastructuur beter te maken. Daarnaast willen zij een minimumaantal uren schoolzwemmen en sportlessen op het basis- en voortgezet onderwijs. Dit zijn punten waar wij ons in kunnen vinden. Wij hadden echter graag meer standpunten over sport en bewegen gezien omdat dit essentieel is voor je gezondheid. Wij missen bijvoorbeeld initiatieven om ouderen meer te laten bewegen en hun standpunten over topsport en het organiseren van grote sportevenementen. Deze zaken zijn namelijk effectief om onze samenleving meer te laten bewegen.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *