Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en Beweegcoach: SGP

Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en Beweegcoach: SGP

In het kader van de reeks Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach bespreken we ook het verkiezingsprogramma van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). De SGP is de oudste Nederlandse politieke partij en is conservatief met een gereformeerd protestantse ideologie. De lijsttrekker van de SGP voor de aankomende verkiezingen van de 15 maart is Kees van der Staaij. De SGP heeft nu 3 zetels in de Tweede Kamer en staat op 3-5 zetels in de peilingen. Wij hebben het verkiezingsprogramma bestudeerd en specifiek gekeken naar de standpunten over voeding, gezonde levensstijl, sport en bewegen.

 

Eet- en beweegcoach point of view

De SGP is voorstander van politiek volgens Bijbelse normen en waarden en gebruikt hierbij de bijbel als basis waaruit de politieke standpunten worden bepaald. De SGP is zich ervan bewust dat niet alles in de bijbel staat maar baseren hun standpunten wel vanuit het Bijbels perspectief. Wij zijn benieuwd welk effect dit heeft op de standpunten over gezonde levensstijl, voeding, sport en bewegen. We hebben het verkiezingsprogramma doorgelezen en standpunten over deze onderwerpen geciteerd en weergegeven in dit artikel.

Mocht je het SGP-verkiezingsprogramma helemaal willen lezen, dat kan en deze kun je hier vinden. Een overzicht van de standpunten over uiteenlopende standpunten vind je hier.

 

Voedsel en gezonde levensstijl

Dit zijn de punten in het SGP-verkiezingsprogramma over een gezonde levensstijl en voeding:

 • Er moet een reclameverbod komen voor alcoholhoudende dranken.
 • Er dienen meer alcoholpoli’s te komen. Jongeren die daar terecht komen moeten een uitgebreid vervolgtraject van nazorg en voorlichting krijgen.
 • Handhaving van het alcoholverbod voor jongeren is noodzakelijk.
 • Stunten met drank, zoals ‘happy hours’ en verkoop (ver) onder de kostprijs moeten worden verboden.
 • Verzekeraars en gemeenten hebben allebei een taak op het gebied van preventie. Daarom stimuleert de SGP gemeenten en verzekeraars om samen met andere belanghebbenden te investeren in de gezondheid van mensen.
 • Het vermarkten van biologische producten, streekproducten en tussensegmenten moet gestimuleerd worden.
 • De overheid moet zorg dragen voor een voedselketen die vrij is van genetisch gemodificeerd materiaal.
 • De verspilling van voedsel moet aangepakt worden. Er wordt teveel weggegooid

De onderstaande punten geven aan wat de SGP onder andere vindt over onderwerpen die direct te maken hebben met de productie van ons voedsel, zoals dierenwelzijn, land- en tuinbouw en de visserij.

 • Voor de ontwikkeling en uitrol van vernieuwende stalsystemen en technieken waarmee boeren en tuinders beter kunnen zorgen voor het milieu en hun vee, moet meer geld worden uitgetrokken.
 • Een verbod op ‘megastallen’ klinkt sympathiek. Maar waar de grens getrokken moet worden, is arbitrair. En de winst van een verbod op megastallen voor dierenwelzijn en milieu is zo goed als nul. Dierenwelzijn hangt vooral af van de stalinrichting en het management door de veehouder. Er zijn voldoende instrumenten om ongewenste schaalvergroting te verhinderen.
 • Waar mogelijk moet gebruik van antibiotica beperkt worden. Veehouders en dierenartsen moeten wel tijdig effectieve antibiotica in kunnen zetten om onnodig dierenleed te voorkomen.
 • Regels die innovatieve, milieu- en diervriendelijke stalsystemen in de weg staan moeten worden aangepast.
 • Transporten van met name slachtvee over lange afstand moeten beperkt worden tot maximaal 500 kilometer of acht uur.
 • Het verbod op het kappen van snavels wordt teruggedraaid. Verenpikken blijkt in de praktijk lastig te voorkomen.
 • Regulering van dieraantallen door provincies is onwenselijk. De Wet dieraantallen moet ingetrokken worden.
 • Behoud van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het instrument ‘directe inkomenssteun’ voor gezinsbedrijven is een voorwaarde voor een concurrerende en maatschappelijk verantwoorde land- en tuinbouw. Voor wat (betaalbaar en veilig voedsel, vooruitstrevende regelgeving, landschapsinpassing), hoort wat (inkomenssteun).
 • De SGP pleit voor soepelere toelating van biologische gewasbeschermingsmiddelen. Zeker bij de biologische fruitteelt is een gebrek aan biologische gewasbeschermingsmiddelen een grote drempel voor omschakeling.
 • Europese gelden voor plattelandontwikkeling moeten vooral op het boerenerf (agrarische sector en structuur) neerdalen.
 • De Europese teelt van eiwitrijke gewassen, als alternatief voor importsoja, moet gestimuleerd worden.
 • De professionele biologische landbouw verdient steun. De biologische landbouw is een waardevolle kraamkamer voor verduurzaming van de gangbare landbouw.
 • De SGP blijft zich verzetten tegen de onredelijke aanpak van landbouw- en visserijactiviteiten in en om Natura 2000-gebieden. Beleid en wetgeving moeten versoepeld worden.
 • De aanlandplicht is een onding en moet dus weg.
 • Plaatsing van windparken in visrijke gebieden moet vermeden worden.
 • Natuurbescherming is prima, maar er moet wel voldoende ruimte blijven voor visserij op de Noordzee en in de Waddenzee.
 • Quota moeten meebewegen met de groei van visbestanden.
 • De begrenzing van het aantal dagen dat kotters uit mogen varen, de zeedagenregeling, moet overboord worden gezet.
 • De overheid moet een meer evenredige verdeling van marges in de voedselketen bevorderen. De regelgeving voor mededinging moet hiervoor versoepeld worden.
 • De regie op het gebied van landbouw, natuur/milieu en voedselkwaliteit moet in handen van één minister blijven.
 • De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wentelt teveel kosten af op de sector. De keuringstarieven moeten omlaag.

 

Sport en bewegen

Over het thema sport en bewegen neemt de SGP de volgende standpunten in:

 • Sport en beweging zijn gezond. Topsport wordt in Nederland al jarenlang gesponsord door de Nederlandse overheid. De SGP vindt dat geen taak van de overheid en wil deze steun beëindigen. Het geld dat de overheid nu besteedt aan topsport, kan beter besteed worden aan het stimuleren van bewegen en aan breedtesport.
 • Fietsen wordt een expliciet aandachtspunt in het gezondheidsbeleid.
 • Gemeenten, provincies en waterschappen moeten gestimuleerd worden om aantrekkelijke fietspaden aan te leggen en te verbeteren. Dit geldt ook de faciliteiten voor elektrisch fietsen.
 • Het Rijk moet, samen met andere overheden, werk maken van meer fietspaden, regionale snelfietsroutes.
 • Waar dat maar enigszins mogelijk is moeten fiets- en autoverkeer worden ontvlecht.

 

De Eet- en Beweegcoach over het verkiezingsprogramma van de SGP

Wij zijn teleurgesteld in de plannen van de SGP op het gebied van gezonde levensstijl, voeding, sport en bewegen. Wij missen een groot aantal belangrijke onderwerpen in het verkiezingsprogramma. Zo wordt er bijvoorbeeld niets vermeld over voedseleducatie bij de jeugd. Er staan geen plannen in om scholen gezonder te maken en de jeugd beter te informeren over de schadelijke effecten van bepaalde producten. Sowieso staat er weinig in het verkiezingsprogramma over het stimuleren van een gezonde levensstijl bij de Nederlandse bevolking. Daarnaast worden er ook geen standpunten en plannen gegeven om de hoeveelheid suiker, zout en vet in ons voedsel terug te dringen. Een gezonde levensstijl werkt preventief voor een groot aantal ziektes. Het enige standpunt op dat gebied waar wij ons in kunnen vinden is dat de SGP verzekeraars en gemeenten wil stimuleren om te investeren in gezondheid. Dit vinden wij echter veel te vrijblijvend en ontbeert aan praktisch maatregelen. Wij zien daarin graag een leidende overheid die het belang van een gezonde samenleving inziet.

De SGP wil wel een hard lijn invoeren op het gebied van alcohol. Alcohol reclames moeten worden verboden, er moeten meer alcoholpoli’s komen, happy hours moeten verboden worden en strenge handhaving van het huidige alcoholverbod. Te veel alcohol is schadelijk voor je gezondheid en dus kunnen wij ons wel vinden in deze standpunten. Daarnaast kunnen wij ons ook vinden in het standpunt dat voedverspilling moet worden verminderd. Wij hadden graag ook praktische maatregelen gezien die dit moeten bewerkstelligen.

De SGP wil fietsgebruik stimuleren en het een expliciet aandachtspunt maken voor de gezondheidsbeleid. Er moeten een betere fietsinfrastructuur komen met snelfietsroutes en minder belemmeringen door het gemotoriseerd verkeer. Fietsen is goed voor de gezondheid en het milieu. Daarom vinden wij dit een goed plan van de SGP.

Als het aan de SGP ligt gaat er geen overheidsgeld meer naar topsport maar wordt dit geïnvesteerd in breedtesport. Wij zijn van mening dat breedtesport inderdaad gestimuleerd moet worden maar dit niet ten koste moet gaan van de topsport. Topsport heeft namelijk, naast andere positieve effecten, een stimulerende werking op breedtesportparticipatie. Meer mensen gaan een bepaalde sport beoefenen als daar door onze topsporters internationale successen worden behaald. Grote sportevenement georganiseerd in Nederland hebben vaak ook dit effect.  Daarom zijn wij het niet eens om topsportondersteuning te laten vallen.

 Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *