Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en Beweegcoach: SP

Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en Beweegcoach: SP

In onze reeks Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en Beweegcoach kijken we vandaag naar de SP. De Socialistische Partij (SP) is een linkse politieke partij met een socialistisch ideologie. Momenteel heeft de SP 15 zetels in de Tweede Kamer en staat in de laatste peilingen op enkele zetels minder. Emiel Roemer is sinds 2010 de lijsttrekker van de SP. De SP staat bekend als de meest uitgesproken linkse partij van Nederland en heeft fundamentele kritiek op het kapitalisme. Wij hebben onderzocht of dit van invloed is op hun verkiezingsstandpunten over gezonde levensstijl, voeding, sport en bewegen.

 

Eet- en beweegcoach point of view

Het verkiezingsprogramma van de SP is genaamd “Pak de Macht” en wil een socialer Nederland. Ze willen het zorgstelsel grondig aanpassen en ervoor zorgen dat inkomensverschillen kleiner worden. Samen met GroenLinks en de PvdA vormen zij het zogenaamde linkse blok. Zij willen een regeringsbeleid dat behoorlijk anders is dan het huidige beleid. Om te kijken wat de SP wil op het gebied van gezonde levensstijl, voeding, sport en bewegen hebben wij het SP-verkiezingsprogramma onder de loep genomen. We hebben dus vanuit het oogpunt van de Eet- en Beweegcoach gekeken naar de standpunten en deze vervolgens geciteerd. Het is soms lastig om keuzes te maken welke standpunten we wel of niet meenemen in dit overzicht. Dit komt omdat je veel standpunten aan gezonde levensstijl, voeding, sport en bewegen kan linken maar er niet direct iets mee te maken hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan standpunten over de zorg en agrarische sector. Wij zijn ervan overtuigd dat we een goede overweging hebben gemaakt over welke punten wel, en niet in het overzicht zitten.
Ben je benieuwd naar alle standpunten van de SP? Deze kan je hier vinden. Het complete verkiezingsprogramma genaamd “Pak de Macht” kan je hier vinden.

 

Voedsel en gezonde levensstijl

Dit zijn de punten in het SP-verkiezingsprogramma over gezonde levensstijl en voedsel:
Vanaf groep 7 tot en met het voorgezet onderwijs willen we meer aandacht voor het ontstaan en de gevolgen van verslaving (alcohol-, tabak-, drugs-, game-, gokverslaving). We maken een plan om te bevorderen dat kinderen geen rokers worden en kiezen voor een gezonde levensstijl, op school en thuis.

• We willen af van reclame en marketing die specifiek gericht is op jongeren tot 18 jaar en die tot doel heeft jongeren aan te sporen tot een bepaald koopgedrag.

• Programma’s ter voorkoming van verslaving aan drugs, alcohol en roken alsmede de hulpverlening bij het stoppen/afkicken van een verslaving moeten worden uitgebreid. Naast het aanpakken van overgewicht, moet overgewicht vooral voorkomen worden. Daarom gaat de jeugd meer sporten, via een vast aantal uren gym op school en schoolzwemmen en komen er meer mogelijkheden om buiten te spelen. Ook komt er een verbod op snoepreclames die gericht zijn op kinderen.

• Bewezen effectieve preventieve behandelingen komen in het verzekerde pakket.
• We gaan meer werk maken van de productie en consumptie van gezond en verantwoord voedsel, in tien jaar willen we de omzet van biologisch voedsel verviervoudigen. De controle op gesjoemel met voedsel en dierenwelzijn moet veel beter, daarvoor krijgt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit extra mensen en middelen. Voedselproducenten en supermarkten moeten transparanter zijn over verspilling van voedsel en maken plannen om dit fors te verminderen.

• We voeren statiegeld in voor blikjes en kleine plastic flesjes.

• Onderzoek naar vlees vervangende producten wordt bevorderd en er wordt eerlijke voorlichting gegeven over de milieu- en gezondheidsgevolgen van (overmatige) vleesconsumptie.

 

De onderstaande punten geven aan wat de SP vindt van onderwerpen die te maken hebben met de productie van ons voedsel. Dit zijn onderwerpen over dierenwelzijn, land- en tuinbouw en visserij.
De bio-industrie gaat zo spoedig mogelijk op de helling. Dierenwelzijnsnormen worden flink verscherpt. Dieronvriendelijke praktijken van de bio-industrie en verminking van dieren worden verboden. Met het oog op het milieu en ter voorkoming van dierziekten wordt er een maximum gesteld aan het aantal boerderijdieren in Nederland. Diervriendelijke, extensieve veehouderijen worden beloond met een gratis dierrecht vergunning. Bedrijven die het minder goed doen op het gebied van dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu moeten betalen.

• De dieronvriendelijke bio-industrie moet worden omgevormd in een diervriendelijke en duurzame veehouderij. Het natuurlijk gedrag van het dier zal daarbij het uitgangspunt zijn. Het gebruik van antibiotica wordt verder aan banden gelegd. Weidegang voor koeien wordt bij wet geregeld, varkens horen niet vast te staan tussen stangen en krijgen voortaan strooisel.

• Er komen geen nieuwe megastallen en van alle stallen wordt de brandveiligheid verbeterd. Met behulp van diervergunningen wordt het aantal kippen, varkens, geiten en andere gangbare staldieren beter gereguleerd en gereduceerd, om overbelasting van mens en milieu tegen te gaan.

• We nemen het initiatief om met andere landen in Europa te komen tot een nieuwe vorm van productie beheersing voor melk, zodat melkprijzen stabiliseren en mestoverschotten voorkomen worden. De melkveehouderij wordt volledig grondgebonden.

• Transport van slachtdieren van meer dan 500 kilometer of langer dan 8 uur wordt in heel Europa verboden en de omstandigheden bij het transport worden verbeterd.

• Import van legbatterijeieren wordt verboden.

• Bij het debat over de intensieve veehouderij volgt de SP eenvoudige uitgangspunten:
o Een dier moet zijn natuurlijk gedrag kunnen uiten;
o De veehouderij moet niet de draagkracht van de natuur overschrijden;
o De veehouderij moet niet de draagkracht van de mensen in de omgeving overschrijden;
o Het mag geen risico voor de volksgezondheid vormen;
o De boer moet er een schappelijk inkomen uit kunnen verdienen.

• De SP is voor boerenlandbouw en niet voor doorgeschoten industrialisatie van de agrarische sector met eindeloze schaalvergroting en excessen als megastallen. Europese landbouwsubsidies komen in hogere mate terecht bij de rijkeren en benadelen ook nog eens ontwikkelingslanden. Deze subsidies moeten worden afgebouwd. De SP wil dat boeren een eerlijke prijs krijgen door eerlijke handelspraktijken, betere margeverdeling en quotering. Met diervergunningen kunnen ongewenste schaalvergrotingen zoals megastallen worden tegengehouden.

• De intensieve landbouw is de hoofdoorzaak van de vernietiging van natuur in ons land. Kringlooplandbouw wordt gestimuleerd om het mestoverschot terug te dringen, de waterkwaliteit te verbeteren en het natuurherstel te bevorderen.

• Importtarieven voor goede, duurzame producten moeten worden verlaagd of afgeschaft. Importtarieven op foute producten moeten worden behouden of verhoogd.

• Boeren horen een eerlijke prijs te krijgen voor een eerlijk product. Het verschil tussen de prijs die de boer krijgt en de prijs in de supermarkt is te groot. Verkoop onder de kostprijs wordt aangepakt, eventueel in combinatie met quoteringsmaatregelen.

• Visbestanden moeten zichzelf kunnen reproduceren alvorens ze worden opgevist. Dit moet zo snel mogelijk bereikt worden. In de Noordzee wil de SP grote beschermde natuurgebieden planologisch vastleggen om natuurherstel en herstel van de visstand te bevorderen.

• Van de prijs die de consument in de winkel betaalt, komt er maar een klein deel bij de visser terecht. De SP wil een eerlijkere verdeling van de winst over de verschillende schakels in de keten

• We maken een actieplan om de visserij een duurzame toekomst te bieden en zorgen ervoor dat mensen die in deze sector werken voldoende inkomen hebben.

• We willen een eerlijke prijs voor de boer. Landbouwers en andere ondernemers die worden uitgeknepen door inkopers, worden voortaan beter beschermd. We willen een speciale ombudsman voor kleine ondernemers in de land- en tuinbouw en in de visserij.

• Bij bouwen of bij ander gebruik van de grond krijgt de veiligheid en kwaliteit van het drinkwater de hoogste prioriteit

 

Sport en bewegen

Over het thema sport en bewegen zijn in SP-verkiezingsprogramma de volgende punten te vinden:
Hoe jonger mensen met sporten beginnen, hoe langer zij doorgaans actief blijven. Daarom is het belangrijk om sporten op jonge leeftijd te bevorderen.

• Kinderen op de basisschool krijgen een sportstrippenkaart, waarmee ze gratis kunnen kennismaken met verschillende sporten.

• Sporten op school is de basis waar alle kinderen bereikt worden om te leren sporten en bewegen. Dit bestrijdt overgewicht onder kinderen en op deze wijze leren kinderen hoe leuk het is om te sporten. Daarom moet er een minimumsportnorm komen voor scholen, om te beginnen met drie uur sport en bewegen per week.

• Op de basisscholen wordt weer gewerkt met vakleerkrachten en schoolzwemmen wordt aan het vakkenpakket toegevoegd.

• In elke buurt moet een gegarandeerde hoeveelheid vierkante meters aan buitenspeelruimte beschikbaar zijn. Daartoe kunnen ook schoolpleinen onder buurttoezicht worden opengesteld voor sporten en spelen van kinderen.

• Ieder kind op de basisschool krijgt in ieder geval drie uur per week gymles van een vakdocent. Ieder kind moet na de basisschool kunnen zwemmen, onder meer door schoolzwemmen aan te bieden.

• Sportverenigingen moeten voldoende worden ondersteund, zodat voorkomen kan worden dat zij hun contributie fors moeten verhogen.

• Ook is het verstandig om scholen en sportverenigingen de kans te geven om meer met elkaar samen te werken en gebruik te maken van elkaars ervaringen en accommodaties.

• Sommige mensen hebben de kwaliteiten om topsporter te worden. Ook daarvoor hoort de overheid oog te hebben. Niet alles moet hier worden overgelaten aan de commercie. De overheid heeft een eigen verantwoordelijkheid om getalenteerde sporters een kans te geven de top in hun sport te halen. Extra aandacht is nodig voor sporters met een beperking. Voor de extra kosten die de sporter met een beperking maakt voor vervoer moet een adequate vergoedingsregeling komen.

• Wanneer we grote topsportevenementen organiseren moet de harde spelregel zijn dat de evenementen door en voor het volk zijn. Topsportontwikkeling moet daarom hand in hand gaan met sporten voor iedereen. De SP ziet liever geen dure grote topsportevenementen als de maatschappelijke kosten hiervan enkel ten goede komen aan het grote bedrijfsleven, reclamebureaus en de topsport.

• De SP zet in op meer gebruik van de fiets. Het is gezond en goed voor het milieu, maar zeker in de stad ook een snel vervoermiddel. We zetten in op meer (gratis) fietsenstallingen bij stations.

• Verder zetten we in op goede fietsverbindingen en bewegwijzering. Wij zijn voorstander van de invoering van een wettelijke status ter bescherming van (erkende) lange afstand fiets- en wandelroutes.

 

De Eet- en Beweegcoach over het verkiezingsprogramma van de SP

Wij zijn erg tevreden over het verkiezingsprogramma van de SP. We kunnen ons vooral vinden in de focus die de SP legt op het gezonder maken van de jeugd. Veel andere partijen maken zich ook hard voor gezond voeding en voedseleducatie bij kinderen maar ‘vergeten’ plannen op te stellen om kinderen meer te laten bewegen. De SP doet dit niet, zij zien het belang van sport en bewegen in. De SP wil onder andere snoepreclames gericht op kinderen verbieden en meer aandacht voor een gezondere levensstijl. Ze willen met een speciaal plan komen voor kinderen vanaf groep 7 tot en met het voortgezet onderwijs. Dit zijn op zich al punten waar wij ons in kunnen vinden maar ze combineren dit ook nog met een aantal goede maatregelen om sport en bewegen te stimuleren,
De SP wil een minimumsportnorm invoeren. Er moet minimaal 3 uur per week gymles worden gegeven door een bevoegde docent en schoolzwemmen moet weer terug in het vakkenpakket. Scholen en sportverenigingen moeten ook beter samenwerken. Daarnaast moet er een sportstrippenkaart komen voor basisschoolleerlingen en meer buitenspeelruimte komen. Wij denken dat dit uitermate goede maatregelen zijn om onze jeugd gezonder en actiever te maken. Je laat ze kennismaken met sport en bewegen, biedt de faciliteiten aan en zorgt ervoor dat het voor iedereen betaalbaar is.
Wel missen we eigenlijk een plan om suiker, vet en suiker in ons voedsel te verminderen. Een populair gedeelte van ons voedsel wordt steeds ongezonder en dit moet worden verbeterd. Wij denken dat de overheid zich hier actief voor moet inzetten. Maar ondanks dat dit punt ontbreekt zijn wij toch erg tevreden over het verkiezingsprogramma. Vanuit het oogpunt van de Eet- en Beweegcoach is dit één van de betere verkiezingsprogramma’s die wij hebben gezien in onze reeks Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en Beweegcoach.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *